BLOCKCHAIN APPLICATION TECH

An Toàn Là Trên Hết

Private Key ??

Private Key cũng quang trọng không kém, nó là một chuỗi ký tự được mã hoá bên trong Seed Phrase, private key nó đại diện cho chìa khoá cho một địa chỉ ví bên trong seed phrase, một seed phrase sẽ có rất nhiều địa chỉ ví khác nhau bên trong nó, có thể kiểm tra các địa chỉ ví trong seed phrase tại đây.

Việc lưu trữ và bảo vệ Seed Phrase và Private Key là cực kỳ quang trọng đối với một nhà đầu tư trong thị trường Crypto. Việc mất nó điều dẫn tới không truy cập được vào tài sản trên blockchain.

Derivation Path : cũng rất quang trọng trong việc truy xuất khoá private key từ seed phrase với việc điều chỉnh Derivation Path phù hợp với ứng dụng ví bất kỳ đang sử dụng, sẽ hướng tới đúng địa chỉ ví mà ứng dụng ví đang cung cấp cho người dùng.