BLOCKCHAIN APPLICATION TECH

An Toàn Là Trên Hết

Seed shrase ??

Seed shrase : là một chuỗi ký tự ngẫu nhiên được hệ thống các ví tạo ra dựa trên mã hoá BIP39 ( Bitcoin Improvement Proposal 39), trong một danh sách gồm 2048 từ tại đây , nó được tạo ra ngẫu nhiên theo thuật toán khi bạn tạo một ví mới gồm 12 hoặc 24 ký tự tuỳ theo sự lựa chọn của người dùng.

Seed Shrase : đóng một vai trò cực kỳ quang trọng đổi với người dùng, nó giúp bạn lưu giữ khoá private key trong việc khôi phục lại tài sản token/coin khi bạn quên mật khẩu hay mất thiết bị lưu trữ, việc lưu trữ và bảo vệ seed shrase tránh các tác động vật là cực kỳ quang trọng.